Zapoznaj się z naszą ofertą
 

Bieżąca obsługa prawna

CK Korporacja Prawników świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych z całego kraju, zarówno w ramach współpracy stałej, jak i doraźnej. W ramach usług dla przedsiębiorców CK Korporacja Prawników świadczy obsługę zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i klientów z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Świadczymy usługi wyłącznie na warunkach b2b (biznes to biznes). 

Zakres przedmiotowy oferowanych usług obejmuje w szczególności:

PRAWO CYWILNE I PRAWO UMÓW 

 • przygotowanie opinii dotyczących umów cywilno-prawnych, ocena potencjalnego ryzyka prawnego,
 • bieżące doradztwo, porady prawne,
 • sporządzanie umów sprzedaży, dostawy, komisu, przewozu, o świadczenie usług, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, przedwstępnych, ramowych warunkowych porozumień gospodarczych, ugód i innych,
 • sporządzanie ogólnych warunków umów, regulaminów i innych,
 • reprezentacja w postępowaniach o zapłatę należności, o ochronę dóbr osobistych, w procesach odszkodowawczych i innych.

 

PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA SPÓŁEK

 • zakładanie, rejestracja, przekształcenia spółek,
 • obsługa prawna organów spółek,
 • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami,
 • wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
 • pomoc prawna w dochodzeniu należności i windykacji,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów wewnętrznych i innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji.

 

PRAWO BUDOWLANE

 • obsługa prawna procesu budowlanego (na każdym etapie),
 • wsparcie przygotowania i organizacji inwestycji, umowy o roboty budowlane, prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne,  umowy podwykonawcze,
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, planu zagospodarowania i innych zezwoleń,
 • wsparcie w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi,
 • reprezentacja w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych – spory budowlane.

 

PRAWO INFORMATYCZNE I INTERNETOWE (IT) ORAZ AUTORSKIE

 • opiniowanie i tworzenie umów w  IT, w tym: umów na wdrożenie systemu informatycznego, utrzymanie, outsourcing, SLA, na dostawy sprzętu komputerowego i innych,
 • tworzenie i opiniowanie (audyt) regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności, polityki cookies, ochrony danych osobowych,
 • opracowywanie i negocjacje umów licencyjnych na oprogramowanie systemowe, narzędziowe, bazodanowe,
 • pomoc prawna przy rozstrzyganiu sporów związanych z projektami IT,
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności intelektualnej oraz w  przypadkach naruszenia praw autorských.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, licencji, decyzji,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • regulacja stanów prawnych przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

 • sporządzanie pozwów o zapłatę, prowadzanie postępowań przed sądem,
 • pozwy i sprzeciwy do e-sądu,
 • sporządzanie pism z wezwaniami do zapłaty i innych pism procesowych,
 • sprzeciwy od nakazów zapłaty i zarzuty do nakazów  trybie nakazowym,
 • windykacja przedsądowa: poszukiwanie pozasądowych formalno-prawnych dróg odzyskania należności od dłużnika,
 • poszukiwanie majątku dłużników zarówno w kraju jak i jego granicami.

 

MIĘDZYNARODOWE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Jako podmiot zrzeszony w LTF International Law Group ściśle współpracujemy z kancelariami prawnymi z całgo świata, dzięki czemu podejmujemy się zarówno egzekwowania należność od nieuchciwych kontrahentów, mających siedzibę poza Polską jak też podejmujemy się poszukiwania majątku polskich dłużników, którzy umiejscowili swój majetek poza polską jurysdykcją.

 

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

 • Skupujemy wierzytelności zarówno wobec polskich jak i zagranicznych dłużników.

Menu

KONTAKT

CK Korporacja Prawników Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Centrala
tel. +48 22 35 46 007
e-mail: kontakt@korporacja-prawnikow.pl

Raiffeisen © copyright 2014